Today Kislev 9th
Birthday: Rivka (Kohn) Grosskopf

Birthday: Chaim Shabtai Leaman

Birthday: Shalom Ya'akov Schneider

Birthday: Ya'akov Chaim Alter Jakubowicz

Birthday: Yeshaayah Chaim Lebron

Birthday: Tsipora Kubicek

Mazal Tov - Today is the BARMITZVA of Yehuda Schnek

On line 44
Number of entries by now 7772836
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.