Today Kislev 16th
Birthday: Moshe Elazar Akiva Weiss

Birthday: Ya'akov Israel Broch

Birthday: Itai Ya'akov Dushinsky

Birthday: Yiitschak Simcha Mandel

Birthday: Moshe Zarchi

Yortseit: Chana (Irene) Cohen (Kohn) Richter

On line 44
Number of entries by now 7773197
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.