חזרה לתוכן

טו. נכדי המחבר
"ואני אחת שאלתי מאת ד' אותו אבקש, שבתי בבית ד' כל ימי חיי, על-כן כתבתי, כי אמרתי אולי יחנני אדוני ויאציל עלי מרוח בינתו חכמתו וצדקתו, ויגיד לי הדרך למען אוכל גם אני לבוא לבקר בהיכלו לנשק עפר דארעא קדישא ולזכות לאוירא דארץ-ישראל דמחכים, כי בועט אני מאוד בהצלחת חוצה לארץ ורק לבי ובשרי ירננו אל אל חי לחזות בנועמו, ובזכות זה יבוא במהרה איש טוב ויבשר טוב לעם טוב מטוב 83 " (מדברי זקננו זצ"ל בהיותו בן עשרים ושתיים שנה במכתבו של הרב שמעון דייטש זצ"ל).
הנה מה שלא זכה לו זקננו ולא זכו לו בניו 84 , זכו לו חתנו האחד וכלתו האחת וכשליש מנכדיו. רובו המכריע של ניניו ובני ניניו וכעת אף נכדי ניניו דרים בארצנו הקדושה ומחכים לביאת גואל צדק.
תלמידו של רבי עקיבא אייגר הגאון מטעהרן (פולין) רבנו צבי הירש קלישר, חזה בספרו "דרישת-ציון" (מאמר א חלק א פרק ה, עמ' 43), שהעליה לארץ-ישראל מן הגולה תהיה בשני שלבים. "והביאותים אל הר קדשי" - ראשית הגאולה, שיהיה רק קיבוץ אל הר הקודש ולא אל בית-המקדש, ורק אחר-כך "ושימחתים בבית תפילתי". עוד כתב (עמ' 47-48, על-פי הילקוט-ראובני וזאת הברכה), שמי שיבוא לארץ-ישראל בשם ד' בטרם תצמח יקר וגדולה לישראל, ישא ברכה יתירה ויהיו ממש כמלאכים.
כפי הידוע, הראשון מיוצאי חלצי זקננו שזכה להגיע ארצה היה ר' יוסף כהן בן בתו צירל שעוד ביקר כאן סמוך אחרי מלחמת העולם הראשונה, אם כי בשלב ההוא לא כדי להשתקע. כאמור, צאצאיו לא זכו לכך, אך כלתו אלמנת בנו הצעיר ר' שמואל מרת מערלע זכתה לעלות ארצה אחרי שנות הזעם של השואה האיומה. אונייתה הגיעה ארצה בחודש מנחם-אב ה'תש"ה. גם חתנו הרב שלמה פרידמן שהיה ממלא מקומו בבאדן עלה ארצה לאחר השואה.
ברש"י ריש וישב: "כל גלגולי סבתם (של בני יעקב), יישוביהם וגלגוליהם עד שבאו לכלל יישוב". משום כבודה של ארץ-ישראל מצאנו לנכון לרשום כאן את שמות נכדיו שזכו והגיעו ארצה לבדם או עם בני זוגם:

ממשפחת בתו לאה ערנסט ע"ה
חתנה: ר' יששכר דוב גולדברגר ז"ל איש בתה רבקה הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמחה כהן ז"ל
בנו: ר' יעקב צבי כהן ז"ל ורעייתו בזוג"ר רות רוחמה ע"ה.
בתו: פראדיל פאני ע"ה ובעלה ר' בנימין נחום זילברשטרום ז"ל.

ממשפחת בתו צירל ע"ה
בנה: ר' יוסף כהן ז"ל.
בתה: שיינדל פרל ע"ה.
חתנה: ר' שמואל שוגר ז"ל איש בתה שרה הי"ד.

ממשפחת בנו ר' שמואל ז"ל
רעייתו: מרת מערעלע מעטה כהן ע"ה.
בתו: אסתר ע"ה ובעלה ר' בנימין קוסמן ז"ל.
בנו: ר' אברהם דוב כהן ז"ל ורעייתו מרטה רחל ע"ה.
בתה: בריינדל בלה ע"ה ובעלה ר' משה צ'יזיק ז"ל.
בנו: אליהו כהן הי"ד. נישא בארץ למלי תי'.

ממשפחת בתו חי' אסתר ע"ה (עצמותיה הועלו ארצה משווייץ בשנת ה'תש"ט)
בעלה: הרב שלמה פרידמן זצ"ל.
בתם: בלומה פרידמן ע"ה.
בתם: ברכה פרידמן ע"ה.
בנם: ר' דוד פרידמן ז"ל. נישא בארץ לשושנה ע"ה.83. על-פי מנחות נג:
84. רק בתו חי' אסתר זכתה שיועלו עצמותיה ארצה והתקיים בה צוואת יעקב ויוסף לבניהם שיעלו עצמותיהם מזה אתם.
לחזרה למעלה
הקודם      הבא

On line 44
Number of entries by now 7773371
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.