חזרה לתוכן

טז. אחֵי המחבר
לטוב יזכרו אחי המחבר זקננו ע"ה
1. אחי המחבר מו"ה אברהם דוב כהן ז"ל, ורעייתו חי' שרה בת ר' משה דוד ואידל כ"ץ מסרדהאל. התגוררו בוינה. היה שוחט ומוהל. לעת זקנתם נטעו אוהלם בעיר הקודש ירושלים וישב על התורה והעבודה כל ימיו. נפ' בירושלים כ"ד במרחשון ה'תרנ"ח.
2. אחות המחבר מרת ראכל ראזי ע"ה ובעלה ר' יעקב בוכבינדר ז"ל. דרו בעיר הולדת אבות המשפחה ראודניץ. נפ' י' בניסן ה'תרנ"ו.
3. אחי המחבר מו"ה מאיר כהן ז"ל, שהיה דר בק"ק איפולשאג ועשה לילות כימים על התורה והעבודה בבית-מדרשו, וחינך את בניו לתורה וכולם תלמידי-חכמים יראים ושלמים. לא נודעה לצאצאיו שנת פטירתו. בשנת ה'תרס"ז עוד היה בין החיים. רעייתו יענטל לבית שלזינגר.
4. אחי המחבר מו"ה אליהו כהן ז"ל, שהיה דר בק"ק זעמפלנסיניי, היה איש תם וישר וגידל את בניו לתורה ולעבודה. נפ' הושענא-רבה ה'תרס"ד. רעייתו צארטל.
5. אחות המחבר מרת גיטל קאטי ע"ה ובעלה ר' מרדכי הלוי סג"ל לוינגר ז"ל. גרו בפרשבורג. נפ' י"ד באלול ה'תרפ"א ושם מנוחתם כבוד.
6. אחי המחבר מו"ה רפאל כהן ז"ל, שהיה דר בכפר יאספאלו, שהיה איש אמת וישר ירא ה' בכל דרכיו בעל מדות טובות והיה מכבד את הבריות ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, וחינך את בניו לתורה ולאנשי מעשה. רעייתו בזיוו"ר מרת ייטלע בת ר' שלמה הנדל. בזיוו"ש מרת יסכה הי"ד בת לאה אדלר אחותה הבכירה של הרבנית שרה לביאה כהן.
7. אחות המחבר מרת רחל רעגי שהתגוררה בהמבורג, גרמניה.לחזרה למעלה
הקודם      הבא

On line 44
Number of entries by now 7772477
Updated last ()
Email:
Last week news
Last month news
Website news:
Welcome to the new forum.