אנא שילחו תמונות
שרה פיגא פאני (פלזנבורג) הירש
&
ר' יוסף הלוי הירש
ראכל יטלא (הירש) קעסטענבוים
&
שמואל קעסטענבוים
רייזל (קעסטענבוים) מאיער
&
הרב יוסף מאיער
מרים בראנא (מאיער) פאגעל
&
מנחם דוב פאגעל
יצחק זאב מאיער
&
ניסל שפיצר מאיער
אברהם צבי מאיער
משה מאיער
חיה לאה (מאיער) מאנדל
&
? מאנדל
חיים זאנוויל מאיער
&
אשה מאיער
עקיבא מאיער
דוד צבי מאיער
בלימה מאיער
ליבא דבורה מאיער
יואל מאיער
יקותיאל יעקב קעסטענבוים
&
רחל יהודית הרמן קעסטענבוים
שלמה עמרם קעסטענבוים
&
? יאקאבאוויטש קעסטענבוים
חוה לאה קעסטענבוים
שפרה טעמריל קעסטענבוים
שמחה קעסטענבוים
חנה מלכה קעסטענבוים
בלומא קעסטענבוים
מיכאל דוב קעסטענבוים
בת קעסטענבוים
שפרה (קעסטענבוים) שטאלצבערג
&
משה יצחק שטאלצבערג
אברהם יעקב שטאלצבערג
יואל ניסן שטאלצבערג
בלימה שטאלצבערג
רפאל יודא שטאלצבערג
הינדל שטאלצבערג
יואל קעסטענבוים
&
פעסיל מארקוויטש' קעסטענבוים
מרים בראנא קעסטענבוים
זאב יהודא קעסטענבוים
בלימא קעסטענבוים
רפאל קעסטענבוים
ישראל שלום קעסטענבוים
רבקה יענטא קעסטענבוים
הילל קעסטענבוים
&
פרידא מירל רייז קעסטענבוים
מלכה לאה קעסטענבוים
בלימה קעסטענבוים
רפאל אהרן קעסטענבוים
מרים בראנא קעסטענבוים
אברהם שמחה קעסטענבוים
&
פעסל יעקובוביץ קעסטענבוים
יואל הערש קעסטענבוים
רפאל קעסטענבוים
עקיבא קעסטענבוים
מרים בראנא (קעסטענבוים) קעפעטש
&
צבי מאיר קעפעטש
יעקב עקיבא קעפעטש
הינדל (קעסטענבוים) פירטה
&
מאיר נתן פירטה
אהרן צבי קעסטענבוים
&
פיגא גיטל רובינשטיין קעסטענבוים
חוה שרה (קעסטענבוים) שישא
&
ברוך יודא שישא
שיינדל קעסטענבוים
נטע זאב וולף הלוי הירש
&
רבקה זלאטא מוצן הירש
יצחק משה הלוי הירש
&
אסתר מינדל קראוס הירש
גולדה (הירש) פישער
&
יעקב אהרן פישער
יטלא פישער
חיה רייזל (הירש) פערל
&
אליהו פערל
דינה ברנדיל הירש
יואל בן-ציון הלוי הירש
זידא ישראל חיים הלוי הירש
אברהם דוב הלוי הירש
לאה הירש
יעקב עקיבא הלוי הירש
&
בלימע ברכה פרידמן הירש
יהושע צבי הלוי הירש
&
רחל לאה רוטשטיין הירש
אברהם הלוי הירש
אברהם יצחק הלוי הירש
&
לאה רבקה גרינפעלד הירש
חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי הירש
לאה הירש
צארטיל הירש
יואל הלוי הירש
חוה רחל (הירש) קוביטשעק
&
שלמה קוביטשעק
משה קוביטשעק
&
רבקה שטאלצבערג קוביטשעק
אברהם קוביטשעק
לאה קוביטשעק
אהרן שמואל קוביטשעק
אליעזר יהודה קוביטשעק
יואל אשר קוביטשעק
גולדא פרומעט קוביטשעק
בלימה קוביטשעק
יעקה מאיר קוביטשעק
יטל חנה (הירש) קרויס
&
משולם איסר קרויס
משה קרויס
לאה קרויס
מרים קרויס
ישראל יעקב קרויס
חיה צירל (הירש) נויבירט
&
נפתלי שלמה נויבירט
משה נויבירט
לאה נויבירט
אסתר זעלדה (הירש) נויוביץ
&
יהושע נויוביץ
בלימה נויוביץ
אברהם ברוך נויוביץ
אברהם משה הלוי הירש
&
מרים חנה הינדע סילברשטיין הירש
בנימין זאב הלוי הירש
&
דבורה הירש
אהרן עוזר הלוי הירש
יעקב עקיבא הלוי הירש
לאה צארטיל הירש
אסתר גיטל הירש
נתן דוד הלוי הירש
גולדא הירש
בלימה הירש
ראכל גיטל (הירש) שטרן
&
יואל שטרן
אסתר שטרן
לאה שטרן
בלומא שטרן
אסתר (הירש) בירנבוים
&
ישעיה יעקב יקותיאל בירנבוים
חיה רחל בירנבוים
רויזי בירנבוים
יצחק הלוי הלוי הירש
&
חיה רחל רייצל הלפרין הירש
ישעיהו הלוי הירש
יעקב הלוי הירש
רייזל (הירש) פוזנר
&
יואל יונתן פוזנר
אסתר הינדע (הירש) הלפרט
&
דוד צבי משה הלפרט
טובה פראדיל (הלפרט) ורצברגר
&
יושע זלמן ורצברגר
יחזקאל שרגא ורצברגר
חיה מלכה ורצברגר
ברוך יצחק מאיר ורצברגר
שמחה הלפרט
&
מרים בריינדל דינה כ''ץ הלפרט
חנה רחל (הלפרט) זילבערשטיין
&
שלמה זילבערשטיין
רייזל הלפרט
דבורה יוטל הלפרט
יצחק יואל הלפרט
הענצ'י הלפרט
סימה חנה (הלפרט) פרידמן
&
אברהם מאיר יוסף פרידמן
גיטל פרידמן
חנניה יום-טוב ליפא פרידמן
הענצ'י פרידמן
שמואל נטע ניסן פרידמן
יצחק יהושע פרידמן
רחל פרידמן
מנחם אהרון פרידמן
חיה מלכה (הלפרט) פיש
&
יואל פיש
אברהם שמואל פיש
יקותיאל יהודה פיש
הענצ'י פיש
רחל פיש
נטע ניסן פיש
סרח ברכה פיש
נטע יואל הלפרט
&
גולדא פייגא ברקוביץ' הלפרט
הענטשי הלפרט
יעקב שלמה הלפרט
יחיאל מיכל הלפרט
מנחם אהרן הלפרט
ישראל אברהם דוב הלפרט
&
צארטיל פאבל הלפרט
חיה מרים הלפרט
בלימה הלפרט
שרה פייגא הלפרט
אלטר אלעזר הלפרט
&
רחל פרוינד הלפרט
אברהם הלפרט
מנחם אהרן הלפרט
הלל הלפרט
רחל לאה טעמא (הלפרט) רוזנפלד
&
עקיבא רוזנפלד
מרים סערל הלפרט
חנה מירל (הירש) שטיין
&
יהודה אברהם שטיין
מלכה לאה (שטיין) אקרמן
&
ברוך יהודה מרדכי אקרמן
חיה ברכה אקרמן
אלקא אסתר אקרמן
ישראל זאב אקרמן
משה אקרמן
שמחה אקרמן
שלמה זלמן אקרמן
בן-ציון אקרמן
אסתר קרינדל (שטיין) גרינפעלד
&
יואל גרינפעלד
אריה גרינפעלד
חיים גרינפעלד
בלומא גרינפעלד
שלמה זלמן גרינפעלד
בנימין זאב גרינפעלד
רפאל יהודה גרינפעלד
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.