אנא שילחו תמונות
שרה פיגא פאני (פלזנבורג) הירש
&
ר' יוסף הלוי הירש
ראכל יטלא (הירש) קעסטענבוים
&
שמואל קעסטענבוים
רייזל (קעסטענבוים) מאיער
&
הרב יוסף מאיער
בלימה מאיער
ליבא דבורה מאיער
יואל מאיער
מרים בראנא (מאיער) פאגעל
&
מנחם דוב פאגעל
יצחק זאב מאיער
&
ניסל שפיצר מאיער
אברהם צבי מאיער
משה מאיער
חיה לאה (מאיער) מאנדל
&
? מאנדל
חיים זאנוויל מאיער
&
אשה מאיער
עקיבא מאיער
דוד צבי מאיער
יקותיאל יעקב קעסטענבוים
&
רחל יהודית הרמן קעסטענבוים
שמחה קעסטענבוים
חנה מלכה קעסטענבוים
בלומא קעסטענבוים
מיכאל דוב קעסטענבוים
בת קעסטענבוים
שלמה עמרם קעסטענבוים
&
? יאקאבאוויטש קעסטענבוים
חוה לאה קעסטענבוים
שפרה טעמריל קעסטענבוים
שפרה (קעסטענבוים) שטאלצבערג
&
משה יצחק שטאלצבערג
רפאל יודא שטאלצבערג
הינדל שטאלצבערג
אברהם יעקב שטאלצבערג
יואל ניסן שטאלצבערג
בלימה שטאלצבערג
יואל קעסטענבוים
&
פעסיל מארקוויטש' קעסטענבוים
בלימא קעסטענבוים
רפאל קעסטענבוים
מרים בראנא קעסטענבוים
זאב יהודא קעסטענבוים
ישראל שלום קעסטענבוים
רבקה יענטא קעסטענבוים
הילל קעסטענבוים
&
פרידא מירל רייז קעסטענבוים
בלימה קעסטענבוים
רפאל אהרן קעסטענבוים
מרים בראנא קעסטענבוים
מלכה לאה קעסטענבוים
אברהם שמחה קעסטענבוים
&
פעסל יעקובוביץ קעסטענבוים
יואל הערש קעסטענבוים
רפאל קעסטענבוים
עקיבא קעסטענבוים
מרים בראנא (קעסטענבוים) קעפעטש
&
צבי מאיר קעפעטש
יעקב עקיבא קעפעטש
הינדל (קעסטענבוים) פירטה
&
מאיר נתן פירטה
אהרן צבי קעסטענבוים
&
פיגא גיטל רובינשטיין קעסטענבוים
חוה שרה (קעסטענבוים) שישא
&
ברוך יודא שישא
שיינדל קעסטענבוים
נטע זאב וולף הלוי הירש
&
רבקה זלאטא מוצן הירש
יעקב עקיבא הלוי הירש
&
בלימע ברכה פרידמן הירש
יהושע צבי הלוי הירש
&
רחל לאה רוטשטיין הירש
אברהם הלוי הירש
אברהם יצחק הלוי הירש
&
לאה רבקה גרינפעלד הירש
חנניה יום-טוב ליפא שלום הלוי הירש
לאה הירש
צארטיל הירש
יואל הלוי הירש
חוה רחל (הירש) קוביטשעק
&
שלמה קוביטשעק
אהרן שמואל קוביטשעק
אליעזר יהודה קוביטשעק
יואל אשר קוביטשעק
גולדא פרומעט קוביטשעק
בלימה קוביטשעק
יעקה מאיר קוביטשעק
משה קוביטשעק
&
רבקה שטאלצבערג קוביטשעק
אברהם קוביטשעק
לאה קוביטשעק
חיה צירל (הירש) נויבירט
&
נפתלי שלמה נויבירט
משה נויבירט
לאה נויבירט
אסתר זעלדה (הירש) נויוביץ
&
יהושע נויוביץ
בלימה נויוביץ
אברהם ברוך נויוביץ
יצחק משה הלוי הירש
&
אסתר מינדל קראוס הירש
גולדה (הירש) פישער
&
יעקב אהרן פישער
יטלא פישער
חיה רייזל (הירש) פערל
&
אליהו פערל
דינה ברנדיל הירש
יואל בן-ציון הלוי הירש
זידא ישראל חיים הלוי הירש
אברהם דוב הלוי הירש
לאה הירש
יטל חנה (הירש) קרויס
&
משולם איסר קרויס
משה קרויס
לאה קרויס
מרים קרויס
ישראל יעקב קרויס
אברהם משה הלוי הירש
&
מרים חנה הינדע סילברשטיין הירש
בנימין זאב הלוי הירש
&
דבורה כהן הירש
אהרן עוזר הלוי הירש
יעקב עקיבא הלוי הירש
&
? וייס הירש
לאה צארטיל הירש
אסתר גיטל הירש
נתן דוד הלוי הירש
גולדא הירש
בלימה הירש
ראכל גיטל (הירש) שטרן
&
יואל שטרן
אסתר שטרן
לאה שטרן
בלומא שטרן
אסתר (הירש) בירנבוים
&
ישעיה יעקב יקותיאל בירנבוים
חיה רחל בירנבוים
רויזי בירנבוים
יצחק הלוי הלוי הירש
&
חיה רחל רייצל הלפרין הירש
ישעיהו הלוי הירש
יעקב הלוי הירש
רייזל (הירש) פוזנר
&
יואל יונתן פוזנר
אסתר הינדע (הירש) הלפרט
&
דוד צבי משה הלפרט
טובה פראדיל (הלפרט) ורצברגר
&
יושע זלמן ורצברגר
יחזקאל שרגא ורצברגר
חיה מלכה ורצברגר
ברוך יצחק מאיר ורצברגר
שמחה הלפרט
&
מרים בריינדל דינה כ''ץ הלפרט
רייזל הלפרט
דבורה יוטל הלפרט
יצחק יואל הלפרט
הענצ'י הלפרט
חנה רחל (הלפרט) זילבערשטיין
&
שלמה זילבערשטיין
סימה חנה (הלפרט) פרידמן
&
אברהם מאיר יוסף פרידמן
גיטל פרידמן
חנניה יום-טוב ליפא פרידמן
הענצ'י פרידמן
שמואל נטע ניסן פרידמן
יצחק יהושע פרידמן
רחל פרידמן
מנחם אהרון פרידמן
חיה מלכה (הלפרט) פיש
&
יואל פיש
אברהם שמואל פיש
יקותיאל יהודה פיש
הענצ'י פיש
רחל פיש
נטע ניסן פיש
סרח ברכה פיש
נטע יואל הלפרט
&
גולדא פייגא ברקוביץ' הלפרט
הענטשי הלפרט
יעקב שלמה הלפרט
יחיאל מיכל הלפרט
מנחם אהרן הלפרט
ישראל אברהם דוב הלפרט
&
צארטיל פאבל הלפרט
חיה מרים הלפרט
בלימה הלפרט
שרה פייגא הלפרט
אלטר אלעזר הלפרט
&
רחל פרוינד הלפרט
אברהם הלפרט
מנחם אהרן הלפרט
הלל הלפרט
רחל לאה טעמא (הלפרט) רוזנפלד
&
עקיבא רוזנפלד
מרים סערל הלפרט
חנה מירל (הירש) שטיין
&
יהודה אברהם שטיין
מלכה לאה (שטיין) אקרמן
&
ברוך יהודה מרדכי אקרמן
חיה ברכה אקרמן
אלקא אסתר אקרמן
ישראל זאב אקרמן
משה אקרמן
שמחה אקרמן
שלמה זלמן אקרמן
בן-ציון אקרמן
אסתר קרינדל (שטיין) גרינפעלד
&
יואל גרינפעלד
אריה גרינפעלד
חיים גרינפעלד
בלומא גרינפעלד
שלמה זלמן גרינפעלד
בנימין זאב גרינפעלד
רפאל יהודה גרינפעלד
זיסל (שטיין) גרוס
&
יואל גרוס
חיים יצחק גרוס
בלומא גרוס
שמואל מרדכי גרוס
שרה גרוס
בנימין זאב שטיין
&
דינה פייגא מנדלוביץ' שטיין
פראדל שטיין
שמואל דב שטיין
חיים ישעיהו אשר שטיין
בלימה שטיין
רייזל שטיין
יצחק יואל שטיין
&
חוה הירש שטיין
גיטל שטיין
בלימה שטיין
מנחם זאב שטיין
מנחם משה שטיין
&
מינדל שטרן שטיין
יעקב שטיין
בלימה שטיין
שלמה צבי שטיין
חיה רחל (שטיין) באש
&
בן-ציון באש
שמחה באש
לוי באש
יהודה אברהם באש
נתן נטע שטיין
&
אסתר מערץ שטיין
חיים שטיין
שמואל דוב שטיין
שמעון ישראל שטיין
&
רויזא שפיצר שטיין
פראדיל (שטיין) סעגעדין
&
שלמה מנשה סעגעדין
רייזל שטיין
עקיבא הלוי הירש
&
פראדיל גיטל שטיין הירש
בלימה הירש
יואל הלוי הירש
&
פעסל וייס הירש
בלימה הירש
חיה הירש
חוה צילה הירש
משה יהודה הלוי הירש
יחזקאל שרגא הלוי הירש
מרים לאה הירש
שלום הלוי הירש
בילא הירש
אסתר (הירש) ביכעל
&
חיים שלום ביכעל
בלימה ביכעל
משה צבי ביכעל
חוה צילה ביכעל
שרה פייגא ביכעל
חיה יטלא (הירש) לאנדא
&
יואל לאנדא
יחזקאל שרגא לאנדא
נחמן לאנדא
בלימה לאנדא
צירל דבורה לאנדא
אהרון נטע לאנדא
משה שמואל הלוי הירש
&
יוטא רחל הירש
בילא הירש
אסתר הירש
חנה מלכה הירש
שרה פייגא הירש
אברהם שמחה הלוי הירש
&
גולדא גרובר הירש
משה הלוי הירש
בלימה הירש
יחזקאל שרגא הלוי הירש
&
רייזי גליק הירש
חנה מרים הירש
בלימה הירש
הינדל (הירש) שוורץ
&
אשר יונה שוורץ
ישראל דוב הלוי הירש
חוה לאה הירש
שלמה זלמן הלוי הירש
גיטל לאה (הירש) פאזען
&
יחיאל אליהו פאזען
אברהם שמואל בנימין פאזען
&
רבקה יעקוביץ פאזען
בערל פאזען
מרים (פאזען) קופמן
&
שמואל דוד קופמן
משולם איסר פאזען
משה פאזען
בלימה פאזען
פנחס יודא פאזען
שמעון ישראל פאזען
&
ליבא שטאובר פאזען
יואל פאזען
יחזקאל מנחם פאזען
משולם איסר פאזען
דוד יושע פאזען
שיינדל פאזען
שרה פייגא פאזען
הלל פאזען
&
בילא גרוס פאזען
יהודה פאזען
לייב פאזען
בלימה פאזען
שמעון ישראל פאזען
יואל פאזען
&
חנה מן פאזען
דרייזל פאזען
אסתר פאזען
ייטי פאזען
הינדי פאזען
בן פאזען
נפתלי שמחה פאזען
חיה אסתר פאזען
&
פישל פאזען
בנימין זאב פאזען
בת פאזען
מרדכי אלעזר הלוי הירש
&
רוייזה פרלמוטר הירש
חנה מילכה (הירש) לפקוביץ
&
יואל לפקוביץ
לאה לפקוביץ
בלימא לפקוביץ
פיגא לפקוביץ
אברהם שמחה הלוי הירש
&
אסתר לאה ווינשטאק הירש
יהושע הלוי הירש
חיה פרומא (הירש) ולדמן
&
משה ולדמן
משה הלוי הירש
שמואל צבי הלוי הירש
40 מספר המבקרים באתר ברגעים אלו
17139202 מספר המבקרים באתר עד כה
(3/31/2024) ?? ???? ?'???"? עדכון אחרון
Email:
עידכונים מהשבוע האחרון
עידכונים מהחודש האחרון